Back to top

Blériot

Fritz Weber hat zusammen mit Rainer Mattle die Bleriot XI, mit der Oskar Bider seine erste Alpenüberquerung absolvierte, als Grossmodell nachgebaut.
Fritz Weber (de concert avec Rainer Mattle) a reproduit comme modèle de grande taille le Blériot XI avec lequel Oskar Bider a accompli sa première traversée des Alpe

Schlagwort: 
Datei(en):